Vývoj řeči: stadia vývoje řeči se dělí na přípravné období a na vlastní vývoj řeči. Přípravné období probíhá v prvním roce života. První komunikační projev je křik, je reflexní, zhruba po šestém týdnu je citově zabarvený. Toto období se nazývá broukání. Plynule navazuje pudové žvatlání – dítě si hraje s mluvidly a doprovází to hlasem. Mezi 6 a 8. měsícem nastává období napodobujícího žvatlání. Zapojuje se vědomě sluchová a zraková kontrola, dítě začíná napodobovat hlásky mateřského jazyka. Okolo 10-12 měsíce nastupuje stadium rozumění řeči, začíná se projevovat chuť dítěte komunikovat. V roce nastupuje vlastní vývoj řeči, první slova bývají jednoslabičná až dvouslabičná, zpočátku tvořená opakováním stejných slabik. 18 měsíců – spojování dvou slov, ve dvou letech tvoří jednoduché věty, stále se rozšiřuje slovní zásoba , užívá 200-300 slov, osobní zájmena. Ve třech letech tvoří věty, objevují se otázky „co je to?“ „ proč?“, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět. Ve čtyřech letech dochází ke zpřesnění slovní zásoby a gramatické stavby mateřského jazyka, recituje básničku, umí vyprávět. Od 4. roku začínáme sledovat schopnost vyslovovat jednotlivé hlásky. Zároveň v tomto období dítě prochází kritickým údobím mluvené řeči. Zná již velké množství slov, mnoho jich však nedovede vyslovit, jak by chtělo. Rychlost jeho vyjadřování zaostává za přívalem myšlenek. Kolem 5. roku by měl být vývoj řeči ukončen, v 6.letech chápe složité děje, má velkou slovní zásobu, artikulace je kompletní.

Ordninační hodiny

PO7:30 - 18:00
ÚT7:30 - 18:00
ST9:00 - 18:30
ČT7:30 - 14:30
7:30 - 13:00

Péče je hrazena těmito smluvními pojišťovnami

VoZP VZP
OZP ZPMVČR
ČPZP
ZPM-A
PVZP