Rozsah poskytované péče

 • Vývojové poruchy řeči – prosté vady výslovnosti (dyslalie), poruchy artikulace na organickém podkladu ( dysatrie ), specificky narušený vývoj řeči (dysfázie)
 • Poruchy plynulosti řeči – koktavost, breptavost
 • Omezený , opožděný řečový vývoj při sluchových vadách
 • Opožděný řečový vývoj
 • Kombinované vady (mentální retardace, dětská mozková obrna )
 • Vady řeči při specifických poruchách učení kombinovaných s poruchou pozornosti ( ADHD)
 • Narušení komunikačních schopností u dětí a dospělých při neurologickém postižení – (úrazy, nádory, cévní mozkové příhody)
 • Pomoc při hledání vhodné školy, příprava na školu v předškolním věku

  Podmínky poskytování péče

 • Vychází z lékařského doporučení
 • Pacienti přicházejí v určitou hodinu po předchozím objednání
 • Ambulance je v úzké spolupráci s dětskými lékaři, neurologem, klinickým psychologem, rehabilitačním pracovníkem a foniatrickou klinikou v Praze
 • Nedílnou součástí jsou rodiče, na jejich názory a postřehy bude brán zřetel

  Průběh logopedické terapie

 • Úvodní logopedické vyšetření, posouzení stávajícího stavu a stanovení diagnózy
 • Projednání logopedického plánu
 • Zadání úkolů v logopedické ambulanci, což je zároveň inspirací pro domácí práci spolu s kopiemi výukových materiálů
 • Logopedickou terapii ukončuje, po dohodě s rodiči, klinický logoped

Ordninační hodiny

PO7:30 - 18:00
ÚT7:30 - 18:00
ST9:00 - 18:30
ČT7:30 - 14:30
7:30 - 13:00

Péče je hrazena těmito smluvními pojišťovnami

VoZP VZP
OZP ZPMVČR
ČPZP
ZPM-A
PVZP